Απειλούνται με πρόστιμα 500 ευρώ οι ψαράδες - Τι πρέπει να διαθέτουν

9:19 π.μ. - Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018
09:07 π.μ. - Δευ, 30/19/2018
Image: Απειλούνται με πρόστιμα 500 ευρώ οι ψαράδες - Τι πρέπει να διαθέτουν

Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι απασχολούν ανθρώπους για αγροτικές και αλιευτικές εργασίες

Με πρόστιμο ύψους 500 ευρώ απειλεί τους παραβάτες αγρότες και ψαράδες που δε θα τηρήσουν “Βιβλίο ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία” η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου.
 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, όσοι απασχολούν προσωπικό σε αγροτικές εργασίες και στην αλιεία θα πρέπει να τηρούν βιβλία για κάθε περιοχή ξεχωριστά!
 
 
Η εφημερδία “Νέα Κρήτη” δημοσιεύει αναλυτικά ολόκληρη την απόφαση:
 
 
1. «Κάθε εργοδότης, που απασχολεί: 
α) αλιεργάτες με σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αλιεργατών πολιτών τρίτων χωρών του Ν. 4251/2014 (Α' 80), που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν. 4387/2016 (Α' 85), 
β) μετακλητούς πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι προσκαλούνται, σύμφωνα με το Ν. 4251/2014 (Α' 80), με σκοπό την απασχόλησή τους, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε αγροτικές εργασίες, και οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν. 4387/2016 (Α' 85), υποχρεούται να τηρεί “Βιβλίο ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία” (βιβλίο). 
Το βιβλίο αποτελείται από τα εξής μέρη: 
Α. Από ένα διπλό φύλλο στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του είδους της εργασίας (αγροτικές εργασίες, αλιευτικές εργασίες) και του υπόχρεου, που θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Το πρώτο από τα αντίτυπα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και κρατείται στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ. 
Το δε δεύτερο παραμένει στο στέλεχος. 
Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις: 
“Βιβλίο ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία” του εργοδότη με αριθμ. ... μητρώου εργοδότη (αγροτικές εργασίες)/του αριθμ. ... άδειας αλιευτικού σκάφους) στον Δήμο/Δημοτική Ενότητα ... οδός ... αριθμ. ... για αγροτικές εργασίες/αλιευτικές εργασίες, ειδικότητας ... ΑΜΚΑ. 
Στοιχεία εργοδότη: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, τόπος γέννησης, χρόνος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, Α.Δ.Τ./εκδούσα Αρχή ..., ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, επιπλέον: Επωνυμία ..., οικονομική δραστηριότητα ... Νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης ... Υπογραφή. 
Β. Από τριάντα ένα (31) τουλάχιστον φύλλα τριπλά, που φέρουν τις ενδείξεις: Το πρώτο “Υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ”, το δεύτερο “Φύλλο ελέγχου”, το δε τρίτο “Παραμένει στο στέλεχος” και αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: 
Οριζόντια: Ημερήσιο δελτίο απασχολούμενου προσωπικού στον εργοδότη με αριθμ. μητρώου εργοδότη (για αγροτικές εργασίες) / αριθμ. άδειας αλιευτικού σκάφους (για αλιεία), στο Δήμο/Δημοτική Ενότητα ..., για αγροτικές εργασίες/αλιευτικές εργασίες, ειδικότητας ..., Αριθμ. πρωτ. θεώρησης: ... 
Κάθετα: Αύξων αριθμός, ονοματεπώνυμο απασχολούμενου, όνομα πατέρα, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ εργαζομένου-ειδικότητα, αριθμός άδειας εργασίας (για υπηκόους τρίτων χωρών και μετακλητούς), μικτό ημερομίσθιο, υπογραφή εργαζομένου, υπογραφή εργοδότη. 
2. Ο εργοδότης με τη χρησιμοποίηση χημικού χάρτου (καρμπόν) συμπληρώνει στα τρία φύλλα όλες τις ενδείξεις, κάθε μέρα, πριν από την έναρξη των εργασιών του απασχολούμενου προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας. Τα φύλλα αυτά υπογράφονται στις αντίστοιχες ενδείξεις τους από τους εργαζόμενους και από τον εργοδότη. Για κάθε υπόχρεο εργοδότη και σε κάθε τόπο παροχής αγροτικών εργασιών, τηρείται και από ένα βιβλίο. 
Στις περιπτώσεις αλιευτικών εργασιών, το βιβλίο τηρείται ανά εργοδότη και ανά αλιευτικό σκάφος. Το βιβλίο, συμπληρωμένο ως ανωτέρω, τηρείται στον τόπο εκτέλεσης της εργασίας με ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση, όταν αυτό ζητείται, των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Λιμενικού Σώματος και των αστυνομικών Αρχών, κατά λόγο αρμοδιότητας. 
Το πρώτο από τα αντίτυπα υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, το δεύτερο αποκόπτεται κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα που διενήργησαν αυτόν, το δε τρίτο αντίτυπο παραμένει στο στέλεχος και φυλάσσεται από τον υπόχρεο για πέντε (5) έτη από το πέρας της εργασίας. 
Η υποβολή των σχετικών αντιτύπων στις οικείες υπηρεσίες πραγματοποιείται από τον εργοδότη κατά το πέρας των σχετικών εργασιών, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) που αφορά στο μήνα που πραγματοποιήθηκε η απασχόληση. 
3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης απασχολεί διαφορετικό προσωπικό, σε περισσότερους του ενός τόπους παροχής αγροτικών εργασιών, υποχρεούται στην τήρηση του βιβλίου για κάθε τόπο ξεχωριστά. Σε κάθε βιβλίο θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής τόπος παροχής εργασίας, με στοιχεία ταυτοποίησης του αγροτεμαχίου όπου παρέχεται η εργασία (όπως Αριθμός Ταυτότητος Ακινήτου - ΑΤΑΚ - αριθμός συμβολαίου υπενοικίασης του κλήρου κ.ά.). 
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος εργοδότης απασχολεί το ίδιο προσωπικό σε περισσότερους του ενός τόπους εργασίας/αλιευτικά σκάφη την ίδια ημέρα, το απασχολούμενο προσωπικό αναγράφεται με τα πλήρη στοιχεία στο βιβλίο του πρώτου τόπου εργασίας/αλιευτικού σκάφους, στα βιβλία δε των επόμενων εργασιών αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των απασχολούμενων με την ένδειξη ότι απασχολήθηκαν και στις εργασίες του με αριθμ. πρωτ. θεώρησης βιβλίου .../υπηρεσία ΕΦΚΑ. 
4. Η εφαρμογή της παρούσας σε ό,τι αφορά την ευθύνη του εργοδότη για την προμήθεια, θεώρηση, τήρηση και επίδειξη του “Βιβλίου ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία” ανατίθεται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Λιμενικού Σώματος και των οικείων αστυνομικών Αρχών, κατά λόγο αρμοδιότητας. 
Κάθε παράβαση που διαπιστώνεται από μία από τις παραπάνω υπηρεσίες κοινοποιείται άμεσα στα συναρμόδια ελεγκτικά όργανα. 
5. Από την ισχύ της παρούσας για τις αγροτικές εργασίες και αλιεία, δεν απαιτείται υποβολή Πίνακα ωρών εργασίας προσωπικού για τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας».
 
Οι κυρώσεις για τους παραβάτες
 
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εργασίας σχετικά με την υποχρέωση τήρησης “Βιβλίου ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία” προβλέπονται τα εξής: 
1. «Η μη αναγραφή των μισθωτών της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας στο “Βιβλίο ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία” συνιστά ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση και επιβάλλονται σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη διοικητικές κυρώσεις κατά δέσμια αρμοδιότητα των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες για την αδήλωτη εργασία διατάξεις. 
2. Σε κάθε υπόχρεο, που δε θεωρεί, δεν τηρεί ή δεν επιδεικνύει για οποιονδήποτε λόγο στα αρμόδια όργανα ελέγχου το “Βιβλίο ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία”, πλέον των κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, επιβάλλεται σε βάρος του, από τα αρμόδια, κατά νόμο, ελεγκτικά όργανα, ως ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση κατά δέσμια αρμοδιότητα, πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ. 
3. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ή η μη ορθής συμπλήρωσης των σχετικών στηλών της παραγράφου 1.Β του άρθρου 1 της παρούσας, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 24 του Ν. 3996/2011 (Α' 170). 
4. Οι καταχωρίσεις στο “Βιβλίο ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία” γίνονται χειρόγραφα, χωρίς κενά διαστήματα, παραπομπές ή ξέσματα. Λανθασμένη εγγραφή διαγράφεται χωρίς να χρησιμοποιείται χημικό διορθωτικό ή άλλο υλικό διαγραφής. 
Η εκ νέου εγγραφή με τα πλήρη και ορθά στοιχεία γίνεται στην αμέσως επόμενη οριζόντια γραμμή. Σε όσους εργοδότες δεν τηρούν όσα ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ».
 
(Φωτογραφία αρχείου)
neakriti.gr