Άτοκα αγροτικά δάνεια 6ετούς διάρκειας με την Εγγύηση του κράτους προκρίνουν οι Βρυξέλλες

7:27 π.μ. - Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020
07:04 π.μ. - Δευ, 06/27/2020
Image: Άτοκα αγροτικά δάνεια 6ετούς διάρκειας με την Εγγύηση του κράτους προκρίνουν οι Βρυξέλλες

Δημόσιες εγγυήσεις στο 90% νέων δανείων ή ακόμα και πλήρης επιχορήγηση του επιτοκίου για αγροτικές επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωνοϊό στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο

Η εγγύηση στο 90% των νέων δανειακών συµβάσεων είτε ακόµα και η πλήρης επιχορήγηση του επιτοκίου για δάνεια µε εξαετή ωρίµανση, είναι οι δύο τρόποι, εκτός από την άµεση επιχορήγηση των 100.000 ευρώ, που δύναται να αξιοποιηθεί η ειδική κρατική στήριξη για τις αγροτικές επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωνοϊό. Αυτές οι παροχές εφόσον συνδυαστούν µε το «έκτακτο αγροτικό πρόγραµµα» που ζητούν οι παραγωγικοί φορείς από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα µπορούσαν να στηρίξουν ουσιαστικά τις ταµειακές ροές των εκµεταλλεύσεων.

Σύµφωνα µε το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η οικονοµία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 που τέθηκε σε εφαρµογή πριν λίγες ηµέρες, το ύψος του δανείου µπορεί να φτάνει είτε έως το 25% του τζίρου των αγροτικών επιχειρήσεων, είτε το διπλάσιο του ετήσιου µισθολογικού κόστους του δικαιούχου (συν εισφορές κ.λπ). Αλλά, µε την κατάλληλη αιτιολόγηση το ύψος του δανείου µπορεί να αυξάνεται για να καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας από τη στιγµή της χορήγησης για τους επόµενους 18 µήνες για τις ΜΜΕ και για τους επόµενους 12 µήνες για τις µεγάλες επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα:

Ενισχύσεις υπό µορφή εγγυήσεων δανείων και επιδότηση επιτοκίου

α) η εγγύηση χορηγείται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2020 το αργότερο,

β) για την επιδότηση επιτοκίου οι δανειακές συµβάσεις υπογράφονται το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020 και περιορίζονται σε 6 έτη κατ’ ανώτατο όριο,

γ) ελάχιστο επιτόκιο δανείου για ΜΜΕ ετήσιο επιτόκιο IBOR συν 0,25%-1% ανάλογα τη διάρκεια του δανείου,

δ) για τα δάνεια µε ληκτότητα πέραν του 2020, το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει:

1. το διπλάσιο του ετήσιου µισθολογικού κόστους του δικαιούχου (συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσηµα περιλαµβάνεται στις µισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019 ή για το πλέον πρόσφατο διαθέσιµο έτος. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το µέγιστο ύψος των δανείων δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίµηση ετήσιο µισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας.

2. Ή το 25 % του συνολικού κύκλου εργασιών του δικαιούχου το 2019

iii. Ή µε την κατάλληλη αιτιολόγηση και µε βάση την αυτοπιστοποίηση των αναγκών ρευστότητας του δικαιούχου,

ε) για τα δάνεια µε ληκτότητα έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020, το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου µπορεί να είναι υψηλότερο από αυτό που προβλέπεται µε την κατάλληλη αιτιολόγηση.

στ) η διάρκεια της εγγύησης περιορίζεται σε έξι έτη κατ’ ανώτατο όριο και η δηµόσια εγγύηση δεν υπερβαίνει:

1. το 90 % του αρχικού κεφαλαίου του δανείου, όταν τις ζηµίες υφίστανται αναλογικά και υπό τους ίδιους όρους τόσο το πιστωτικό ίδρυµα όσο και το κράτος·

2. Ή το 35 % του αρχικού κεφαλαίου του δανείου, όταν οι ζηµίες καταλογίζονται αρχικά στο κράτος και µόνο στη συνέχεια στα πιστωτικά ιδρύµατα (ήτοι εγγύηση πρώτης ζηµίας).

agronews.gr