ΒΟΑΚ - Καβούσι: Αρχές Νοέμβρη στο ΣτΕ η πρώτη εκδίκαση προσφυγής για χάραξη του ΒΟΑΚ

11:38 π.μ. - Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2023
11:10 π.μ. - Δευ, 30/38/2023
Image: ΒΟΑΚ - Καβούσι: Αρχές Νοέμβρη στο ΣτΕ η πρώτη εκδίκαση προσφυγής για χάραξη του ΒΟΑΚ

Αναλυτικά η ανακοίνωση της προέδρου Καβουσίου, Μαρίας Χαλκιαδάκη

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για προσβολή της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά το τμήμα του ΒΟΑΚ, Καβούσι – Αυχένας Αγκαθιάς

Η Κοινότητα Καβουσίου έπειτα από την δημοσιοποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά την χάραξη του νέου ΒΟΑΚ στην περιοχή του Καβουσίου, σε συνεργασία με τους κατοίκους και την συνδρομή των νομικών και τεχνικών συμβούλων προχώρησε στις εξής ενέργειες:

1. Στην κατάθεση δύο αιτήσεων ακυρώσεως κατά της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του οδικού έργου «αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Καβούσι-Αυχένας Αγκαθιάς νομού Λασιθίου».

2. Στη σύνταξη ενός δικογράφου προσθέτων λόγων, με το οποίο συμπληρώνεται η πρώτη εκ των δύο αιτήσεων ακύρωσης και το οποίο θα κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους ζητούμε την ακύρωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) είναι ότι, πρώτον, η συγκεκριμένη χάραξη του έργου που υιοθετείται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου και εγκρίνεται με την προσβαλλόμενη πράξη, είναι αντίθετη προς τον υφιστάμενο θεσμοθετημένο χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής, δεύτερον, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου παρουσιάζει σοβαρές τεχνικές και νομικές πλημμέλειες, τρίτον, δεν γνωμοδότησαν σημαντικοί φορείς σε σχέση με το έργο κατά το στάδιο διαβούλευσης, τέταρτον, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου είναι πλημμελής ως προς την εξέταση εναλλακτικών λύσεων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιλεγείσας χάραξης, πέμπτον, το έργο, όπως έχει σχεδιαστεί, παραβιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος, που προβλέπει την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και την υποχρέωση του Κράτους για ορθολογικό χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, έκτον, το έργο, όπως έχει σχεδιαστεί, παραβιάζει το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Κρήτης (Απόφαση υπ’ αριθ. 42284/13.10.2017/ ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/9.11.2017), έβδομον, το έργο, όπως έχει σχεδιαστεί παραβιάζει το άρθρο 17 του Συντάγματος και του άρθρο 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που προστατεύουν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.

Επιπρόσθετα, στα δικόγραφα που έχουμε καταθέσει προβάλλουμε επιχειρήματα που σχετίζονται με το δικαίωμα στο περιβάλλον και με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία που κατοχυρώνεται.

Η κοιλάδα του Καβουσίου από την οποία διέρχεται η νέα χάραξη του ΒΟΑΚ είναι περιοχή υψηλής αισθητικής, παραγωγικής και αναπτυξιακής αξίας που πρέπει να προστατευθεί.

Κρίνετε ως ζωτικής σημασίας η ακύρωσης της προτεινομένης χάραξης λόγω των σοβαροτάτων επιπτώσεων που θα επιφέρει η τυχόν υλοποίηση της στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής μας.

Υπάρχουν εφικτές και υλοποιήσιμες εναλλακτικές λύσεις ως προς την χάραξη του νέου ΒΟΑΚ στην περιοχή, νόμιμες και λιγότερο επιβαρυντικές για το περιβάλλον και την τοπική οικονομία και άρα θα πρέπει να προτιμηθούν.

Σας ενημερώνουμε ότι οι δύο αιτήσεις ακυρώσεως που έχουμε καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει οριστεί δικάσιμος για την συζήτησή τους, στις 08-11-2023 και στις 31-01-2024.

Επίσης από την πλευρά του Δήμου Ιεράπετρας έχει κατατεθεί από την νομική υπηρεσία το τρίτο αίτημα ακύρωσης κατά της Α.Ε.Π.Ο.

Με εκτίμηση

Η πρόεδρος

Χαλκιαδάκη Μαρία