Ενίσχυση για τη διάσωση απειλούμενων αγροτικών ζώων - Ποιοι τη δικαιούνται;

10:17 π.μ. - Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019
10:04 π.μ. - Δευ, 22/17/2019
Image: Ενίσχυση για τη διάσωση απειλούμενων αγροτικών ζώων - Ποιοι τη δικαιούνται;

Δόθηκε το «πράσινο φως» από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενίσχυση για τη διάσωση των αυτόχθονων φυλών

Το “πράσινο φως” για τη διαδικασία δήλωσης των αγροτικών ζώων που ανήκουν στις απειλούμενες αυτόχθονες φυλές έδωσε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 
Υπενθυμίζουμε ότι πέρυσι, σε πανελλαδικό επίπεδο, εντάχθηκαν 690 δικαιούχοι κτηνοτρόφοι σε ολόκληρη τη χώρα στη Δράση 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Η δράση αφορά στην οικονομική στήριξή τους επί πέντε χρόνια, προκειμένου να διατηρήσουν το ζωικό κεφάλαιο απειλούμενων αυτόχθονων φυλών που κατέχουν. Πέρυσι διατέθηκαν 34 εκατομμύρια ευρώ. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται κάθε έτος.
 
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται τα παρακάτω ύψη οικονομικής ενίσχυσης: Στα βοοειδή, με διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής, 333 ευρώ ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου κάθε έτος, και χωρίς διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής, 310 ευρώ ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου κάθε έτος.
 
Τα αντίστοιχα ποσά στα πρόβατα είναι 232 και 209 ευρώ, στις αίγες 232 και 209 ευρώ, στους χοίρους 215 και 192 ευρώ και στα ιπποειδή 350 ευρώ.
 
Η διάσωση των αυτόχθονων φυλών
 
 
Στόχος της δράσης είναι η διάσωση-διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (άλογα, βοοειδή, πρόβατα, αίγες και χοίροι). Οι φυλές αυτές είναι ελληνικές και διαβιούν άριστα προσαρμοσμένες για εκατοντάδες χρόνια στη χώρα μας, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα τοπικά γαλακτοκομικά μας προϊόντα σε σχέση με την παράδοση και την πολιτιστική μας αγροτική κληρονομιά. Ακόμη, η διατήρηση αυτών των φυλών είναι σημαντική για τη διάσωση του γενετικού υλικού τους, με σκοπό την αξιοποίησή του για τη βελτίωση άλλων φυλών παραγωγικών ζώων.
 
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί νέους εν δυνάμει δικαιούχους, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση-δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης, οι οποίοι:
 
- Επιθυμούν να ενταχθούν για διαφορετική κατηγορία ζωικού κεφαλαίου ή και για την ίδια ζωική κατηγορία αλλά για διαφορετική φυλή αγροτικών ζώων.
 
- Έχουν ανακαλέσει την αίτηση στήριξής τους από την 1η πρόσκληση και έχουν συμπεριληφθεί στην απόφαση ανάκλησης πράξεων. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν την υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2019 και μετά να υποβάλουν την αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09.
 
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «στόχοι της δράσης είναι η παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης».
 
Ύψος ενίσχυσης
 
Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως και το ύψος της σε ευρώ ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ) ανά κατηγορία ζώου ορίζεται ως ακολούθως:
 
- Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης στους τομείς βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας και χοιροτροφίας περιλαμβάνει το κόστος για την εκτροφή αρσενικών ζώων αναπαραγωγής με αναλογία ένα αρσενικό ζώο για κάθε 15 θηλυκά ζώα αναπαραγωγής, που ανέρχεται σε 23 ευρώ/ΜΖΚ.
 
- Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης καταβάλλεται εφόσον τηρείται η αναλογία 1 αρσενικό ανά 15 θηλυκά αναπαραγωγά ζώα. Εφόσον δεν τηρείται αυτή η αναλογία, το ύψος ενίσχυσης μειώνεται κατά 23 ευρώ ανά ΜΖΚ.
 
Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια επιλεξιμότητας
 
Επιλέξιμοι προς ένταξη είναι οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας και εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.
 
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να συντρέχουν σε επίπεδο φυλής τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.
 
Οι μη δικαιούχοι
 
Δεν εντάσσονται στην ενίσχυση οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης, για τους οποίους υπάρχει σε ισχύ απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη. Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος διαπίστωσης της παράβασης.
 
Το άλογο της Μεσαράς
 
Στα πρόθυρα του αφανισμού, παρά τις τεράστιες προσπάθειες των επιστημόνων και των τοπικών κοινωνιών, βρίσκονται σήμερα οι αυτόχθονες φυλές των αλόγων στη χώρα μας, με τη φυλή του αλόγου της Μεσαράς (του Γεωργαλίδικου δηλαδή) να είναι μία από αυτές.
 
Και δεν είναι μόνο στα άλογα που αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο της σπάνιας ή απειλούμενης ράτσας. Οι περισσότερες αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων σήμερα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση ή απειλούνται με εξαφάνιση!
 
Το Γεωργαλίδικο άλογο, γνωστό στην τοπική κοινωνία ως το κρητικό άλογο, έχει φτάσει σήμερα σε έναν πληθυσμό που ξεπερνάει τα 250 ζώα, ο οποίος και είναι προοδευτικά πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, αλλά όχι αρκετός για να μπορούμε να πούμε πως δεν υπάρχει κίνδυνος για να αφανιστεί στο μέλλον.
 
Μάλιστα, θα είχε πλήρως αφανιστεί μέχρι σήμερα, αν δεν ξεκινούσαν μια μεγάλη προσπάθεια διάσωσής του κάποιοι άνθρωποι στη Μεσαρά, με περίπου 40-50 ζώα.
 
Τα όρια κάτω από τα οποία μια τοπική φυλή θεωρείται ότι απειλείται είναι: για τα βοοειδή 7.500 θηλυκά ζώα, για τις αίγες και τα πρόβατα 10.000 θηλυκά ζώα, για τα άλογα 5.000 θηλυκά ζώα και για τους χοίρους 15.000 θηλυκά ζώα.
 
(Φωτογραφία αρχείου)
neakriti.gr