Φράγμα Μπραμιανών: Ξεκινάει το μεγάλο έργο της προσαγωγού διώρυγας

3:20 μ.μ. - Σάββατο, 11 Μαΐου 2019
03:05 μ.μ. - Σάβ, 11/20/2019
Image: Φράγμα Μπραμιανών: Ξεκινάει το μεγάλο έργο της προσαγωγού διώρυγας

Υπέγραψε ο υπουργός - Εγκαθίσταται ο εργολάβος

Θετικό βήμα αποτελεί η έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4412/2016, του αποτελέσματος της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Νέος Αγωγός Μεταφοράς Νερού από Υδροληψία Μύρτου για την ενίσχυση του Ταμιευτήρα Μπραμιανού» και την ανάδειξη του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.» ως προσωρινό ανάδοχο, βάσει του κριτηρίου ανάθεσης του άρθρου 14 της Διακήρυξης, επειδή προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), και συγκεκριμένα προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης είκοσι εννέα και είκοσι εννέα εκατοστά τοις εκατό (29.29%) που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 9.595.018,86 € χωρίς ΦΠΑ.
 
Στο έργο για την προσαγωγό διώρυγα του Μύρτους που προκηρύχθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μετά από την διαγωνιστική διαδικασία, και την ανάδειξη της εταιρείας ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ως ανάδοχο, αναμενόταν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η εγκατάσταση του εργολάβου τον Αύγουστο. Η απόφαση αυτή φέρνει ακόμα πιο κοντά την υλοποίηση του έργου του εμπλουτισμού του φράγματος των Μπραμιανών, που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος.
 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΜΑΝΟΛΗ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ