Προσλήψεις στη ΔΕΗ στο Nομό Λασιθίου

7:56 π.μ. - Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021
07:04 π.μ. - Πέμ, 08/56/2021
Image: Προσλήψεις στη ΔΕΗ στο Nομό Λασιθίου

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού δεκαεννέα ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

hxonews
hxonews

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓΝ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξουσιοδοτημένες υπαλλήλους του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου κα Ξενικάκη Βικτωρία, v.xenikaki@dei.com.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 28430-63162 και κα Ανδρεαδάκη Ελένη, e.andreadaki@dei.com.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 28430-63075.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 05/04/2021 έως 14/04/2021