Συνάντηση ΟΕΕ/ΤΑΚ με ΔΑΠΟΕ Περιφέρειας Κρήτης

9:57 π.μ. - Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024
09:06 π.μ. - Τετ, 12/57/2024
Image: Συνάντηση ΟΕΕ/ΤΑΚ με ΔΑΠΟΕ Περιφέρειας Κρήτης

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31-05-2024 στα γραφεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας (ΔΑΠΟΕ) της Περιφέρειας Κρήτης

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31-05-2024 στα γραφεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας (ΔΑΠΟΕ) της Περιφέρειας Κρήτης, μεταξύ της Επιτροπής Αναπτυξιακών Θεμάτων του ΟΕΕ/ΤΑΚ και της ΔΑΠΟΕ, μετά από αίτημα του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης κ. Γκλάκα Ευάγγελου, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τον Αναπτυξιακό Νόμο και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στην Περιφέρεια Κρήτης, σε συνέχεια της επιστολής που είχε στείλει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης στον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Σκρέκα στις 26-04-2024.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ θερμό κλίμα και τα στελέχη Περιφέρειας ενημέρωσαν τα μέλη της επιτροπής του ΟΕΕ για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τόσο το νέο αναπτυξιακό νόμο 4887/2022 όσο και τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016 για τους οποίους η υλοποίηση επενδυτικών νόμων είναι σε εξέλιξη.

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, κ. Γκλάκας αναφέρθηκε στον ουσιαστικό ρόλο που έχει και πρέπει να έχει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με την υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η υποβολή, η αξιολόγηση και η υλοποίηση επενδύσεων με ενισχύσεις από τον Αναπτυξιακό Νόμο περνά μέσα από το Ο.Ε.Ε. καθώς τα μητρώα του ΕΜΠΑ και του ΕΜΠΕ είναι στελεχωμένα από εγγεγραμμένα μέλη Οικονομολόγους του Ο.Ε.Ε., ενώ για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων άνω των 700.000€ είναι υποχρεωτική η υπογραφή από Οικονομολόγο μέλος του Ο.Ε.Ε. και μέλος μητρώου ΕΜΠΑ. Ο κ. Γκλάκας αναφέρθηκε συνοπτικά στα εξής θέματα:

1. Στην πολύ μεγάλη καθυστέρηση στις διαδικασίες αξιολόγησης, ειδικά στα καθεστώτα «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων – Αλιεία» και «Επιχειρηματικότητα 360» για τα οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η αξιολόγηση, ενώ έχουν περάσει πάνω από 17 και 13 μήνες αντίστοιχα από την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών υποβολών από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, οι οποίοι αναμένουν τα αποτελέσματα για να ξεκινήσουν τις επενδύσεις τους.

2. Στο αίτημα του ΟΕΕ/ΤΑΚ προς το Υπουργείο για αύξηση των κονδυλίων ενίσχυσης, όπως έγινε για το καθεστώς της Μεταποίησης του Α’ Κύκλου, τόσο για το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Α’ και Β’ κύκλου, όσο και για το καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» του Β’ κύκλου, με σκοπό την ενίσχυση μεγαλύτερου αριθμού επενδυτικών σχεδίων.

3. Στο αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης για επανεξέταση των κριτηρίων βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις (που δεν έχουν κλείσει μία διαχειριστική χρήση) και τα φυσικά πρόσωπα μέτοχοι/εταίροι αυτών δεν συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να μπορούν να λάβουν το μέγιστο των 100 βαθμών, που ισχύει για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και τις νεοσύστατες που έχουν μετόχους/εταίρους φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε άλλα Νομικά Πρόσωπα. Επίσης, να επανεξεταστεί το ενδεχόμενο να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και υπό σύσταση εταιρείες, καθώς ένα από τα βασικά κριτήρια του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι το κριτήριο του χαρακτήρα κινήτρου.

4. Στην επαναφορά της δυνατότητας προσκόμισης Υπεύθυνης Δήλωσης για την προσκόμιση προέγκρισης δανείου εντός 45 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, καθώς η επιλογή αυτή δεν δημιουργεί καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις και επιπλέον αποφεύγονται λάθη στην οριστικοποίηση του Χρηματοδοτικού Σχήματος και του ακριβούς ύψους του δανείου που υποβάλλεται στο ΟΠΣΑν.

5. Στη δημιουργία πιστοποιημένου Μητρώου Μελετητών – Συμβούλων Επιχειρήσεων από Οικονομολόγους, Μηχανικούς και άλλες επιστημονικές ειδικότητες, που θα έχουν αποκλειστικά τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο ΟΠΣΑν για την υποβολή ποιοτικότερων οικονομοτεχνικών μελετών με στόχο την γρηγορότερη υλοποίηση των επενδύσεων χωρίς να απαιτούνται πολλές τροποποιήσεις και αλλαγές.

Από την πλευρά τους, τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας αφού ευχαρίστησαν το ΟΕΕ/ΤΑΚ για την πρωτοβουλία της συνάντησης, ενημέρωσαν τους εκπροσώπους του Οικονομικού Επιμελητηρίου για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης από τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, καθώς και για τα νέα υπό ένταξη έργα στον νέο αναπτυξιακό νόμο 4887/2022.

Η εποικοδομητική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των στελεχών τόσο του ΟΕΕ/ΤΑΚ όσο και της Περιφέρειας Κρήτης, οδήγησε στη διατύπωση περαιτέρω σκέψεων, προβληματισμών και προτάσεων οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:

Είναι κρίσιμης σημασίας η επαναφορά του ορίου του προϋπολογισμού των επενδυτικών προτάσεων στα 3εκ. ευρώ που ίσχυε στον προηγούμενο αναπτυξιακό 4399/2016. Αυτό θα αποβεί προς όφελος των επενδυτών, καθώς η χωρική εγγύτητά τους με την αρμόδια υπηρεσία συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια υψηλότερου προϋπολογισμού αποδείχθηκε ότι εμφανίζονται με ευνοϊκότερα αποτελέσματα σε όρους τόσο ποσοτικούς όσο και σε ποιοτικούς (μεγαλύτερη συνάφεια με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, μικρότερα ποσοστά απορρίψεων, καλύτερης βιωσιμότητας επενδυτικά σχέδια κλπ)

Σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων, από τις εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών που έχουν αναλάβει τον έλεγχο του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, η Έκθεση Ελέγχου να υπογράφεται υποχρεωτικά και από Μηχανολόγο Μηχανικό και από Πολιτικό Μηχανικό, καθώς σε όλα σχεδόν τα επενδυτικά σχέδια υπάρχουν δαπάνες μηχανολογικού – λοιπού εξοπλισμού και δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες ανήκουν στο γνωστικό αντικείμενο των συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

Να δοθεί η δυνατότητα για επενδυτικά σχέδια πάνω από 700.000€, οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα επιλογής ο επιτόπιος έλεγχος να διενεργείται από Περιφερειακό Όργανο Ελέγχου (Π.Ο.Ε.) ή από Κεντρικό Όργανο Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) και όχι αποκλειστικά από τις εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών.

Να θεσπιστούν όρια στις αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών ως ποσοστό επί του ενισχυόμενου/επιλέξιμου κόστους των επενδυτικών σχεδίων.

Να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες εμπλουτισμού του μητρώου ΕΜΠΕ ώστε να συμπεριληφθούν όλοι οι επιτυχόντες των εξετάσεων που διενεργήθηκαν πριν από 1 χρόνο και να συμμετέχουν στις κληρώσεις του Υπουργείου για τις συγκροτήσεις Οργάνων Ελέγχου για την επίσπευση των διαδικασιών ελέγχου και ολοκλήρωσης των επενδύσεων.

Να δοθεί η δυνατότητα να βαθμολογούνται και οι Ατομικές Επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες των οποίων συμμετέχουν ως μέτοχοι/εταίροι στα νομικά πρόσωπα – φορείς επενδυτικών σχεδίων, όπως γίνεται με τη συμμετοχή τους στα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί επενδυτές ενώ θα μπορούσαν να λάβουν επιπλέον βαθμούς, λόγω της συνάφειας της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους με την προηγούμενη, αυτοί δεν προσμετρώνται επειδή είναι Ατομικές Επιχειρήσεις.

Να δοθεί η δυνατότητα να λαμβάνεται η συνολική βαθμολογία της Ιδίας συμμετοχής είτε αυτή επιμερίζεται σε Ίδια Κεφάλαια και Δάνειο είτε μόνο Ίδια Κεφάλαια.

Να επαναληφθεί η νομοθετική ρύθμιση των προηγούμενων ετών βάσει της οποίας θα δίνεται η δυνατότητα υποβολής Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) και χρήσης της ωφέλειας της φορολογικής απαλλαγής για δαπάνες που υλοποιήθηκαν εντός του 2023 και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πιστοποίησής τους έως τη λήξη της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2023.

Να υπάρχει η δυνατότητα στο ΟΠΣΑν για την επιπλέον ενίσχυση των επενδυτικών προτάσεων που υποβάλλονται σε πληγείσες περιοχές όπως ρητά αναφέρεται στον αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 και δεν έχει ακόμη εφαρμογή, ιδιαίτερα στην περιοχή της Περιφέρειας Κρήτης όπου υπάρχουν σεισμόπληκτες περιοχές και περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφές από πλημμύρες.

Να ληφθεί μέριμνα ώστε όλα τα επενδυτικά σχέδια του Ν.4399/2016 να τύχουν αυτοδίκαιης παράτασης που θα είναι επαρκής για την ομαλή υλοποίησή τους

Να δοθεί επαρκής χρόνος για να ολοκληρωθούν επενδυτικά σχέδια που έχουν πολύ υψηλό βαθμό ωριμότητας και είχαν ενταχθεί στις διατάξεις του Νόμου 3299/2004, τα οποία έχουν αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους και είναι πλέον στο στάδιο της τελικής ολοκλήρωσης (ολοκλήρωση αδειοδοτικής διαδικασίας, πρόσληψη προσωπικού, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας κλπ). Η αυτοδίκαιη παράταση που είχε δοθεί μέχρι 30/04/2024 δεν ήταν επαρκής για την τελική ολοκλήρωση των έργων.

Να συμπεριληφθεί στους επόμενους κύκλους, στους επιλέξιμους ΚΑΔ του καθεστώτος της Αγροδιατροφής και ο ΚΑΔ που αφορά την τυποποίηση ελαιόλαδου, καθώς υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον στην Περιφέρεια Κρήτης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο, ο Πρόεδρος κ. Γκλάκας Βαγγέλης, ο Αντιπρόεδρος και Συντονιστής της Επιτροπής Αναπτυξιακών Θεμάτων, κ. Μαυράκης Γιώργος και το μέλος της Επιτροπής κ. Ψαράκης Μανώλης. Από πλευράς της ΔΑΠΟΕ, η Διευθύντρια Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας, κα. Καλογιαννάκη Νεκταρία, η Προϊσταμένη του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, κα. Πολυχρονάκη Μαρία, η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεκμηρίωσης Στοιχείων και Δεικτών κα. Καλαϊτζάκη Μαρία και τα στελέχη του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, κα. Γιανναδάκη Γιούλη και ο κ. Κεφαλογιάννης Γιάννης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχιστούν οι επαφές και να προχωρήσουν σε από κοινού δράσεις και ενέργειες για τα ζητήματα που αφορούν τις Ιδιωτικές Επενδύσεις στην Περιφέρεια της Κρήτης.