Η ανάγκη της συμβουλευτικής στον αγροτικό χώρο

3:09 μ.μ. - Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022
03:07 μ.μ. - Τρί, 05/09/2022
Image: Η ανάγκη της συμβουλευτικής στον αγροτικό χώρο

Ενημερώνουν οι Αγροσύμβουλοι Κρήτης

Σε ένα διεθνές περιβάλλον που γνωρίζει ραγδαίες αλλαγές εξαιτίας των οικονομικο-πολιτικών εξελίξεων, η διαφύλαξη του αγροτικού εισοδήματος αναδύεται ως μείζον ζήτημα. Ως γνωστόν, οι παράγοντες που διαμορφώνουν το αγροτικό εισόδημα είναι ποικίλοι, παρόλα αυτά θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μνεία στην αισθητή ανάγκη των γεωργών για συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην επικράτεια της ελληνικής υπαίθρου, έχουν αναδείξει πως οι κυριότερες πηγές πληροφόρησης και αναζήτησης συμβουλών είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι Διευθύνσεις γεωργίας, οι τοπικοί γεωπόνοι και οι συγγενείς ή φίλοι. Επιπρόσθετα, πηγές πληροφόρησης αποτελούν και η τηλεόραση, οι εφημερίδες, το internet και το ραδιόφωνο. Οι πηγές αυτές είναι υψίστης σημασίας για μια αποδοτική γεωργική δραστηριότητα, παρόλα αυτά υπογραμμίζεται η ανάγκη για εξειδικευμένες γνώσεις και εξατομικευμένες συμβουλές.

Αυτή η ανάγκη δύναται να καλυφθεί μέσω του Υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα», με το οποίο θα παρέχεται καθοδήγηση στους αγρότες υπό την μορφή παροχής διαφοροποιημένων συμβουλών που θα ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης. Επιπλέον, η χρήση των συμβουλών από τους γεωργούς θα παρέχεται χωρίς την επιβάρυνση του κόστους τους. 

Οι «Αγροσύμβουλοι Κρήτης» είναι μια εταιρία η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, στα πλαίσια διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Το όραμα της εταιρίας είναι να υποστηρίζει τους γεωργούς με πολυάριθμα μέσα και μέσω συμβουλευτικής, έτσι ώστε να λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις για την τεχνικοοικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους. Σε έναν ευρύτερο ορίζοντα, οραματίζεται έναν αγροτικό τομέα ευθυγραμμισμένο με την αειφορία και την  προστασία του περιβάλλοντος, γεγονός το οποίο υπογραμμίζεται στην συμβουλευτική την οποία παρέχει.

Στελεχώνεται από μια έμπειρη ομάδα πιστοποιημένων συμβούλων και μελετητών, με πολυετή εμπειρία στην διεξαγωγή γεωργικών μελετών και με βαθιά γνώση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει ο πρωτογενής τομέας. 

Οι παρεχόμενες συμβουλές είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε γεωργού και περιλαμβάνουν επιγραμματικά συμβουλές για κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, για ποιότητα και αποδοτικότητα υδάτινων πόρων, για γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, για την κλιματική αλλαγή, για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 και 11 και για την βελτίωση βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Παράλληλα, παρέχει ενεργή στήριξη στους γεωργούς, έχοντας αναπτύξει συνεργασίες με πολυάριθμα εργαστήρια χημείας και τεχνολογίας τροφίμων, μέσα από τα οποία θα πραγματοποιούνται εδαφολογικές και φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις, αναλύσεις νερού και υπολειμμάτων φυτοπροστασίας καθώς και αναλύσεις κρέατος και γάλακτος.   Οι προαναφερθείσες αναλύσεις θα σχηματίσουν την εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης των εκμεταλλεύσεων, κατευθύνοντας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο τον σχηματισμό εξειδικευμένων ορθολογικών προτάσεων.

Επικοινωνήστε με τους «Αγροσυμβούλους Κρήτης» στο τηλέφωνο: 2813-009227, στο e-mail: info@agrodvisors.gr και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.agroadvisors.gr για περισσότερες πληροφορίες.