Η Περιφέρεια Κρήτης στο διεθνές φόρουμ υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στη Νέα Υόρκη

2:17 μ.μ. - Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019
02:07 μ.μ. - Σάβ, 13/17/2019
Image: Η Περιφέρεια Κρήτης στο διεθνές φόρουμ υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στη Νέα Υόρκη

Στο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης στη Νέα Υόρκη, δια της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον ΟΗΕ και κατόπιν σχετικής Ρηματικής Διακοίνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών

Στο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης στη Νέα Υόρκη, δια της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον ΟΗΕ και κατόπιν σχετικής Ρηματικής Διακοίνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Το φετινό Φόρουμ,  εστιάζει σε 6 από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους και συγκεκριμένα στους εξής: 
Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση 
Στόχος 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη 
Στόχος 10: Λιγότερες Ανισότητες
Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα
Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί
Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους 
 
Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε η Δρ Ελένη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που αποτελεί το Περιφερειακό Σημείο Επαφής (Regional Focal Point) στην Κρήτη, για την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και των υποστόχων τους. 
Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Διεθνές Φόρουμ του ΟΗΕ είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έχει ήδη συγκροτήσει Ομάδα Εργασίας στην Κρήτη για την προτεραιοποίηση και ενσωμάτωση των Στόχων του ΟΗΕ στις Περιφερειακές της Στρατηγικές, και έχει ήδη οργανώσει (τον Απρίλιο 2019) το 1ο Εργαστήριο Διαβούλευσης με τους φορείς της Κρήτης, αλλά και με τις συναφείς υπηρεσίες της, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Εκτός από τις Ειδικές Ενότητες για τους προαναφερόμενους στόχους με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλες τις χώρες και διαφόρων σχετιζόμενων φορέων, ΜΚΟ και κοινωνικών ομάδων,  οργανώνονται Παράλληλες Συνεδρίες ποικίλης θεματολογίας, όπως: 
Ο ρόλος της επιστημονικής / ερευνητικής κοινότητας για την ενσωμάτωση των στόχων στις Εθνικές και Περιφερειακές στρατηγικές, 
η διασύνδεση/ευθυγράμμιση των δράσεων σε Παγκόσμιο (Global) - Εθνικό (National) -Περιφερειακό  (Regional) Επίπεδο και σχετικά Θέματα Διακυβέρνησης, 
Μηχανισμοί και Διαδικασίες Ενεργοποίησης των τοπικών κοινωνικών ομάδων, 
Ενίσχυση των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης όλων των Βαθμίδων και Δια Βίου Μάθησης με στόχο την επίτευξη των Στόχων 
Καλές Πρακτικές, 
Ειδικά Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Ειδών προς Εξαφάνιση, Κλιματικής Αλλαγής, Κοινωνικού Αποκλεισμού Ομάδων κ.α. 
 
Το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΗΕ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των χωρών, δημοσίων αρχών, φορέων, ερευνητικής κοινότητας και κοινωνίας πολιτών σε όλο τον κόσμο, για την επίτευξη της Ατζέντας του ΟΗΕ για το 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτυχθούν και θα καθοριστούν όλες οι δράσεις, νέα έργα και πρωτοβουλίες και των Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων.