Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα της Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων Ιεράπετρας

10:59 π.μ. - Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021
10:04 π.μ. - Πέμ, 08/59/2021
Image: Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα της Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων Ιεράπετρας

Δείτε τα θέματα που θα συζητηθούν

Έχοντας υπόψη:

α)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

β) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας

γ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση στις 8 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 έως 14:30 π.μ., με θέματα :

1)Νέο νομοσχέδιο Λαϊκών Αγορών.

Αιτούμαστε των εκσυγχρονισμό των Λαϊκών Αγορών ,την προστασία και την ανάπτυξη των παραγωγών πωλητών των Λαϊκών Αγορών.

2)Αιτούμαστε αποζημίωση de–minimis καταγεγραμμένων ζημιών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων στον Δήμο Ιεράπετρας από καιρικά φαινόμενα όπως αποζημιώθηκαν συνάδελφοι παραγωγοί των Χανίων του Τυμπακίου και της Σητείας .

3)Θερμοκηπιακές –Κατασκευές- Εγκαταστάσεις

Αιτούμαστε την τριετή αναστολή της Υπουργικής απόφασης 2243/333/582 αριθμός φύλλου 5432 τη 9 Δεκεμβρίου 2020 λόγο Πρακτικής ανεφάρμοστης της ανωτέρου απόφασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου .

Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.

4.Τα συμμετέχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να αποστείλουν την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση, ήτοι μέχρι ώρα 14:30 .

Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται:

1) Με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της Γραμματείας της Επιτροπής 0 (epath@0448.syzefxis.gov.gr) ή στο (nektpapadak@gmail.com) email Προέδρου .

2) Με γραπτό, τηλεφωνικό μήνυμα (sms) στο προσωπικό κινητό του Προέδρου (τηλ.6974025401) .

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του Κορωναϊού COVID-19.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτωv

Παπαδάκης Νεκτάριος