Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

1:20 μ.μ. - Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019
01:03 μ.μ. - Σάβ, 09/20/2019
Image: Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Ενημερωτικό σημείωμα για το καθεστώς ενισχύσεων

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε η προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου (ν. 4399/2016).
Όπως ανακοινώνει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η ενέργεια είναι διαθέσιμη στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους προς υπαγωγή στο καθεστώς.
 
Γενική  περιγραφή  του  υπομέτρου 
Βασικός στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νομού.
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων – Συνολικός Προϋπολογισμός
Ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και ημερομηνία λήξης ορίζεται η Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150.000.000 €. Η γεωγραφική περιφέρεια ανάπτυξης είναι η Ελληνική Επικράτεια.
Κατηγορίες – Χαρακτηριστικά δικαιούχων
Πολύ Μικρή Επιχείρηση: ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου προϋπολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 €.
Μικρή Επιχείρηση:  ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου προϋπολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 €.
Επιλέξιμοι τομείς
Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας. 
 
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
Ατομική επιχείρηση
Εμπορική Εταιρεία
Συνεταιρισμός
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) 
Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών
Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ
Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, υπό ορισμένες προϋποθέσεις
 
Μη επιλέξιμοι δικαιούχοι
Δεν θεωρούνται δικαιούχοι :
Οι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως  ορίζονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ
Επιχειρήσεις που κατά τα δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης  για ενίσχυση έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση  στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση και για την οποία ζητείται ενίσχυση. 
Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχή υπηρεσιών.
 
 
Όροι και Προϋποθέσεις
Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής:
Συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού
Η συμμετοχή του φορέα στο επενδυτικό μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση 
Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου-Χαρακτήρας αρχικής επένδυσης
Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Δημιουργία νέας μονάδας
Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή
Ελάχιστο ύψος επενδύσεων
 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Μικρές επιχειρήσεις
150.000 €
Πολύ μικρές Επιχειρήσεις
100.000 €
Κοιν.Σ.Επ, Αγροτικοί Συνεταρισμοί (ΑΣ), Ομάδες παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις  (ΑΕΣ)
50.000 €
Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για το επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000 € 
 
 
Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων
Κτηριακές εγκαταστάσεις
Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Άυλα στοιχεία ενεργητικού (αγορά λογισμικού, πιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας)
Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας
 
 
 
 
 
Επιλέξιμες Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων
Αμοιβές συμβούλου
Δαπάνες μελετών αγοράς
Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών
Αμοιβές προς τρίτους για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού
 
 
Μη επιλέξιμες δαπάνες
Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης
Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι(6) θέσεων
Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού
Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων
Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων
Η ανέργεση, επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης
 
Η Ένωση Ιεράπετρας σε συνεργασία με το GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ  αναλαμβάνει για το  παραπάνω πρόγραμμα:
 
Τη διαδικασία εμπρόθεσμης υποβολής φακέλου υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα. 
 
Τη διαδικασία ένστασης κατά των αποτελεσμάτων, όπου χρειάζεται. 
 
Την αίτηση πληρωμής 
 
Την αίτηση τροποποίησης σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
 
Την πληρότητα του φακέλου και κάθε πρόσθετη τεχνική υποστήριξη, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή του παραγωγού στο πρόγραμμα, η πληρωμή του και η καλή υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων.
 Στην Ένωση Ιεράπετρας για αυτό εργαζόμαστε! 
Για να δώσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, για να αναδείξουμε τις πραγματικές μας δυνάμεις, για να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία της δουλειάς μας και μην κοιτάμε τις επενδύσεις με παρωπίδες, αλλά να βρίσκουμε μέσα από τις καινοτόμες ιδέες μας, εκείνο που μπορεί να βοηθήσει εμάς και τη χώρα μας.
 
<<Οι συνεταιριστικές οργανώσεις γνωρίζουν και αποτυπώνουν τις ανάγκες του παραγωγού, εναρμονίζοντάς τες στους στόχους και τις δυνατότητες της εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς.>>
 
Η προετοιμασία για τη σύνταξη των φακέλων έχει ήδη ξεκινήσει. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μελετών  του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Ιεράπετρας, στους Παπαλάκκους. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2842022248 και 6972037194.