Παρατείνεται η θητεία όλων των αντιδημάρχων στον Δήμο Ιεράπετρας

9:30 π.μ. - Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020
09:09 π.μ. - Τρί, 08/30/2020
Image: Παρατείνεται η θητεία όλων των αντιδημάρχων στον Δήμο Ιεράπετρας

Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Θεοδόση Καλαντζάκη

Παρατείνεται η θητεία και των 5 των αντιδημάρχων (Βρυγιωνάκης Εμμ., Γεωργαλάκης Εμμ., Μαστοράκης Πέτρος, Ρουμελιωτάκη Μαρία, Χατζημαρκάκη Χρύσα) στον Δήμο Ιεράπετρας μετά από απόφαση του Δημάρχου κ. Θεοδόση Καλαντζάκη.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη του:

Την αριθμ.1898/3-9-2019 απόφαση Δημάρχου Ιεράπετρας περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου (ΑΔΑ: 6Π84ΩΡ8-ΟΚΝ) όπως διορθώθηκε με την αριθμ. 1928/9-9-2019 (ΑΔΑ: 63Ξ8ΩΡ8-Χ1Ι) όμοια.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παράταση της θητείας των ήδη ορισθέντων Αντιδημάρχων, με τις αρμοδιότητες καθ ύλην και κατά τόπο που τους έχουν εκχωρηθεί με τις ανωτέρω αποφάσεις Δημάρχου, μέχρι τις 31/12/2020.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, στη Διαύγεια , να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους Πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Θεοδόσιος Καλαντζάκης