Μ. Λουτσέτης: Λάθη στη μελέτη αποχέτευσης ομβρίων της οδού Ν. Φωκά που δημοπρατείται σήμερα

14.11.2017 07:40

Δημοπρατείτε σήμερα 14 Νοεμβρίου 2017, και ώρα 10:00, από το Δήμο Ιεράπετρας, αποχετευτικό έργο για την οδό Ν. Φωκά, προϋπολογισμού 330.000 ευρώ

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ: 5007722, ενάριθμο έργο: 2017ΕΠ00210008, ΣΑΕΠ-002/1).
 
Τη παραπάνω διακήρυξη δημοπρασίας και κατάθεσης προσφορών υπογράφει ο κ. Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης στις 19-10-2017.
 
Η μελέτη του έργου με αριθμό 4/2017 λέει ότι έλαβε υπόψη της παλαιά μελέτη του κ. Μανουσάκη του 1994. Δηλαδή έλαβε υπόψη της μελέτη που έγινε πριν από 23 χρόνια , με άλλους κανονισμούς . Δεν έχει αλλάξει από τότε τίποτα? Γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη σας το κανονισμό του 2002 ?
 
Διαβάζοντας με προσοχή τη μελέτη που είναι δημοσιευμένη στο side του Δήμου Ιεράπετρας , και συμβουλευόμενους ειδικούς επί αυτού του είδους μελετών, διαπιστώθηκε ότι πιθανόν να απαιτούνται να γίνουν κάποιες αλλαγές  σημαντικές για το έργο, και μάλλον   πρέπει να επανεξετάσει ο κ. Καλαντζάκης και να αναβάλει τη δημοπρασία του έργου, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.
 
Συγκεκριμένα πρέπει   να επανεξεταστούν τα παρακάτω στη μελέτη 4/2017 :
 
1. Αναφέρει στη μελέτη ο κ. Δήμαρχος ότι υπολογίζει συντελεστή απορροής 0,80(i=0,80 ) (σελίδα μελέτης 56), και μετά στο πίνακα που είναι στην επόμενη σελίδα 57, υπολογίζει με άλλο συντελεστή απορροής , τον 0,70 ( I = 0,70 ).
 
 (Στη σελ. 1 του τεύχους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υδραυλικοί υπολογισμοί του τεύχους Μ4-17-ΜΕΛΕΤΗ (σελίδα μελέτης 56) αναφέρεται ο συντελεστής απορροής C=0,80 ενώ στη σελ. 2 του ίδιου παραρτήματος ( σελίδα μελέτης 57) στον πίνακα 1 στην 2η στήλη χρησιμοποιείται ο συντελεστής 0,70 ). 
 
Ποιος από τους δύο είναι ο σωστός συντελεστής απορροής κ. Δήμαρχε?
 
2. Αναφέρει στη μελέτη ο κ. Δήμαρχος ότι υπολογίζει κλίση αγωγού 0,0013 ενώ πρέπει να υπολογίζει κλίση μεγαλύτερη από 0,003, που απαιτείται για παρόμοια υδραυλικά έργα, σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων-Αποχέτευση του 2002.
 
( Στον ίδιο πίνακα ανωτέρω παραγράφου (1) στην 6η στήλη οι υδραυλικές κλίσεις για τα 3 τελευταία τμήματα του οχετού υπολογίζονται σε 0,0013 ενώ από τις ανωτέρω Οδηγίες Μελετών στη σελ. 5-6, παρ. 5.3.1 η κατά μήκος κλίση της οδού σε οδοστρώματα με κράσπεδα απαιτείται να είναι μεγαλύτερη η’ ίση με 0,3%=0,003. Έμμεσα προκύπτει ότι κλίση δεν είναι επαρκής. 
 Ποια από τις δύο κλίσεις του αγωγού είναι η σωστή κ. Δήμαρχε ?
 
3. Η μελέτη λαμβάνει υπόψη της ως περίοδο επαναφοράς πλημμύρας τα 5 έτη, ενώ για αυτό το έργο πρέπει να λάβει υπόψη της τουλάχιστον τα 25 έτη επαναφοράς της πλημμύρας σχεδιασμού με αποτέλεσμα να μειώνεται η χωρητικότητα του αγωγού. Τα 5 έτη που λαμβάνει ο κ. Δήμαρχος στη μελέτη αυτή, δεν προβλέπονται πουθενά σε υδραυλικά έργα εντός πόλεων. Βάση των τύπων που είναι μέσα στην ίδια τη  μελέτη σας κ. Δήμαρχε , η χωρητικότητα του αγωγού μειώνεται σημαντικά. Αν δηλαδή λαμβάνατε υπόψη σας τα 20 χρόνια περίοδο επαναφοράς πλημμύρας , που εσείς αναγράφεται, ο αγωγός έπρεπε να έχει διάμετρο τουλάχιστον 160 εκατοστά και όχι 100 εκατοστά που  δημοπρατείτε σήμερα . 
 
 (Στον ανωτέρω πίνακα παραγράφου (1) στην 4η στήλη για τον υπολογισμό της έντασης βροχόπτωσης χρησιμοποιείται ο τύπος που αντιστοιχεί σε συχνότητα 5 ετών ενώ από τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων-Αποχέτευση-Στράγγιση-Υδραυλικά Έργα Οδών (ΟΜΟΕ-ΑΣΥΕΟ) σελ. 2-9, πίν. 2.4-5 σε οδούς κατηγορίας Γ, Δ και Ε για συνολικό άνοιγμα οχετού μικρότερο η’ μεγαλύτερο από 6m , η περίοδος επαναφοράς ορίζεται τουλάχιστον για στα 25 έτη ).
Δείτε κ. Δήμαρχε τον πίνακα 2.4-5 της Οδηγίας Μελετών Οδικών Έργων-Αποχέτευση του 2002 , και πείτε στο κόσμο που προβλέπει περίοδο επαναφοράς πλημμύρας τα 5 έτη σε αυτό το υδραυλικό έργο .
 
4. Κατόπιν των παραπάνω παρατηρήσεων – υποδείξεων, και επειδή πρόκειται για ένα σοβαρό αντιπλημμυρικό έργο για τη πόλη της Ιεράπετρας, καλοπροαίρετα και για το καλό της πόλης της Ιεράπετρας, παρακαλώ πολύ τον κ. Θεοδόσιο Καλαντζάκη,  Δήμαρχο τώρα Ιεράπετρας , να ακυρώσει τη σημερινή  δημοπρασία του έργου 4/2017 , και να επανεξετάσει την υπάρχουσα μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναφερόμενα, και να προβεί σε επανάληψη της δημοπρασίας. 
 
Λουτσέτης Μανώλης του Γεωργίου
Γρα Λυγιά Ιεράπετρας
14-11-2017

Παράρτημα 2

ΕΑΣ Ιεράπετρας-ΚΕΑ: Προσλήψεις εποχιακού προσωπικού Για όσο διάστημα θα διαρκέσει η διαδικασία ...

Ζητείται μάγειρας από το εστιατόριο Brusco Ιεράπετρας Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ...

Ζητείται επιστάτης για καλλιέργειες θερμοκηπίων Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ...